Kompetanseområder

KOMPETANSEOMRÅDER

Haver yter forretningsjuridisk rådgivning til næringsliv, kommuner og privatpersoner. Vi har særlig spisskompetanse på fast eiendom og prosedyre.

De fleste av våre oppdrag kommer fra næringslivet, men vi bistår også offentlig sektor i betydelig utstrekning. Firmaet har i en årrekke vært fast juridisk samarbeidspartner til en rekke kommuner i Rogaland. Vi påtar oss også oppdrag for privatpersoner, særlig innenfor fagområdene fast eiendom, prosedyre, personskadeerstatning og generasjonsskifte.

Firmaet har lang tradisjon som et av byens ledende prosedyrefirma. Vi prosederer årlig et stort antall saker for domstolene. Vår brede prosedyreerfaring gjør oss bedre i stand til å gi gode juridiske råd, også om hvordan man unngår at en konflikt havner i retten. Når rettssak ikke kan unngås, kan vi ivareta våre kunders interesser i alle rettsinstanser.

Haver yter jevnlig arbeidsrettslig bistand til private og offentlige virksomheter, samt arbeidstakere. Vår rådgivning knytter seg til alle faser av ansettelsesforholdet, fra ansettelse til opphør. Vi bistår også i forbindelse

Les mer

Haver har betydelig erfaring med bistand til bank- og finansinstitusjoner. Vår rådgivning dekker alle hovedområdene knyttet til finansiering og verdipapirhandel. KONTAKTPERSONER      

Les mer

Haver har lang erfaring innen insolvens og restrukturering, og våre advokater oppnevnes ofte som bostyrere i konkursbo av tingrettene. Vi bistår involverte parter som ledelse, aksjonærer, kreditorer og ansatte i

Les mer

Haver har lang erfaring med og driver utstrakt rådgivning til næringslivet i alle selskapsrettslige forhold. Vi har erfaring fra alle selskapsformer som benyttes etter norsk rett. Våre advokater bistår jevnlig

Les mer

Haver har lang erfaring som juridisk rådgiver for en rekke av de største aktører innen eiendomsbransjen i regionen. Vi bistår private grunneiere, eiendomsselskaper, eiendomsutviklere, finansieringsforetak, eiendomsforvaltere og meglere, samt statlige

Les mer

Haver bistår en lang rekke av regionens største entreprenører, byggherrer og konsulenter i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter. Vi er blant distriktets mest brukte advokatfirma i tvistesaker mellom entreprenør og

Les mer