Den 8. juni 2022 avsa Høyesterett dom i «Amerikasaken». Spørsmålet som ble avgjort av Høyesterett var om saksøker som kom alvorlig til skade under en fødsel ved et norsk sykehus i august 2012, skulle ha erstatningen for utgifter til omsorgstjenester (care) fastsatt basert på utgiftsnivået i USA, hvor hun og familien har bodd siden november 2012, eller om erstatningen skulle fastsettes som om hun likevel bodde i Norge.

Ettersom det vesentlige av utgifter til omsorgstjenester i Norge dekkes gratis av skadelidtes bostedskommune og den norske stat, vil erstatningen som tilkjennes ved alvorlige skader som krever døgnbasert oppfølging av skadelidte, vanligvis være samlet rundt 5-7 millioner NOK (500 000- 700 000 USD) etter norsk rettspraksis.

Da skadelidte ikke hadde bodd i Norge siden november 2012, var hun ikke berettiget til slike offentlige norske omsorgsytelser. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om hun hadde krav på å få dekket slike utgifter i USA som hun ville måtte kjøpe på det private markedet for omsorgstjenester til markedspris, dvs. 27 USD per time hjelp, for resten av hennes levetid.

Høyesterett kom til at skadelidte hadde krav på erstatning for behandlingsutgifter i USA, men foretok ikke selv den nærmere erstatningsutmålingen.

Den 30.12.2022 avsa Gulating lagmannsrett dom om selve erstatningsutmålingen. Erstatningen ble fastsatt for utgifter til omsorgstjenester (care) til USD 7,16 millioner (71 millioner NOK). I tillegg tilkjente retten skadelidte fulle sakskostnader med til sammen 3,8 millioner NOK (USD 380 000). Inklusive øvrige erstatningsposter utgjør den totale erstatningen med saksomkostninger rundt NOK 85 millioner (USD 8,5 millioner).

Dette er et erstatningsnivå som er grensesprengende både i norsk rettspraksis og i Skandinavia ellers.

Den norske stat har en måneds frist til å bestemme seg for om saken skal forsøkes anket til Norges Høyesterett. Advokatene Linda Egeland og Carl Aasland Jerstad, som førte saken for skadelidte, er av den oppfatning at dommen er så godt begrunnet at det vil være vanskelig for staten å få Høyesteretts aksept for at saken bør tillates fremme.