Amerika-saken er endelig avgjort, og erstatningen utgjør 85 millioner kroner. Dette er en grensesprengende, svært prinsipiell og viktig dom, og en erstatning som mangler sidestykke i norsk rettspraksis.

Den 19. april kom beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg om at den mye omtalte erstatningssaken til Nora Davis er avsluttet. Anken tillates ikke fremmet, og familien til Nora kan etter fire rettssaker og ti års kamp endelig puste ut.

Familien vant fram med kravet om å få dekket utgifter til pleie og helsehjelp for Nora i USA, og får 85 millioner kroner i det som utvilsomt er norgeshistoriens største erstatningsbeløp ved personskade.

Erstatning ut fra de faktiske forholdene i landet hun bor i

Den 8. juni 2022 avsa Høyesterett dom i «Amerikasaken». Spørsmålet som ble avgjort av Høyesterett var om saksøker som kom alvorlig til skade under en fødsel ved et norsk sykehus i august 2012, skulle ha erstatningen for utgifter til omsorgstjenester (care) fastsatt basert på utgiftsnivået i USA, hvor hun og familien har bodd siden november 2012, eller om erstatningen skulle fastsettes som om hun likevel bodde i Norge.

Ettersom det vesentlige av utgifter til omsorgstjenester i Norge dekkes gratis av skadelidtes bostedskommune og den norske stat, vil erstatningen som tilkjennes ved alvorlige skader som krever døgnbasert oppfølging av skadelidte, vanligvis være samlet rundt 5-7 millioner NOK (500 000- 700 000 USD) etter norsk rettspraksis.

Da skadelidte ikke hadde bodd i Norge siden november 2012, var hun ikke berettiget til slike offentlige norske omsorgsytelser. Spørsmålet for Høyesterett var derfor om hun hadde krav på å få dekket slike utgifter i USA som hun ville måtte kjøpe på det private markedet for omsorgstjenester til markedspris, dvs. 27 USD per time hjelp, for resten av hennes levetid.

Høyesterett kom til at skadelidte hadde krav på erstatning for behandlingsutgifter i USA, men foretok ikke selv den nærmere erstatningsutmålingen.

Grenseprengende erstatningsnivå

Den 30.12.2022 avsa Gulating lagmannsrett dom om selve erstatningsutmålingen. Erstatningen ble fastsatt for utgifter til omsorgstjenester (care) til USD 7,16 millioner (71 millioner NOK). I tillegg tilkjente retten skadelidte fulle sakskostnader med til sammen 3,8 millioner NOK (USD 380 000). Inklusive øvrige erstatningsposter utgjør den totale erstatningen med saksomkostninger rundt NOK 85 millioner (USD 8,5 millioner).

Dette er et erstatningsnivå som er grensesprengende både i norsk rettspraksis og i Europa ellers. Det har vært stor internasjonal interesse for dommen:

-De rettslige spørsmal i sakskomplekset har vært mange og utfordrende. Det har vært artig å få kommentarer og syn fra ulike hold under saken, og det er ikke å stikke under stol at de fleste var negative til om vi ville kunne vinne fram, sier avokat Carl Aasland Jerstad.

Sammen med advokat Linda Egeland bistod han skadelidte i saken. Haver-advokatene forteller at saken har vært ekstremt faglig interessant og litt av et maratonløp der klienten var tvilende til om det var grunnlag for å gå videre helt til Høyesterett.

-Derfor var det også selvsagt svært gledelig at vårt syn og argumentasjon enstemmig ble lagt til grunn av Høyesterett, og at den erstatning som klienten er tilkjent, nok vil bli stående lenge som norsk rekord ved personskade, sier Jerstad.