For at du som arbeidsgiver skal kunne gi sommervikaren et godt møte med virksomheten, og sikre best mulig drift i en tid hvor fast ansatte avvikler sin ferie, anbefaler vi arbeidsgiver å sette seg inn i gjeldende regelverk. Her får du en innføring i hva du som arbeidsgiver må tenke på når du skal ansette vikar i sommer.

Hva er en ferievikar?

En ferievikar er kort fortalt en person som ansettes for å dekke et midlertidig behov i forbindelse med ferieavvikling i en virksomhet. Ferievikarer blir ofte brukt til lettere oppgaver som ikke krever inngående kunnskap eller opplæring, og i flere tilfeller er dette innfallsporten til arbeidslivet for ungdom som ansettes som ferievikarer gjennom skoleferien. 

Lovlig ansettelse av ferievikarer 

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Det gjelder flere unntak fra utgangspunktet om fast ansettelse, eksempelvis adgangen til å ansette ferievikarer. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgivere lov til å ansette vikarer. Videre har arbeidsgiver adgang til å ansette personer midlertidig som “ferievikar” dersom arbeidet er av «midlertidig karakter». Det vil si i tilfeller hvor arbeidsgiver har et økt midlertidig behov for flere ansatte. I ferietider kan det også foreligge et midlertidig behov for arbeidstakere med annen kompetanse.

Et praktisk eksempel vil være en restaurant som kun har uteservering og vinservering om sommeren. På grunn av uteservering, vinservering og flere kunder, vil arbeidsgiver om sommeren ha behov for flere servitører og annen kompetanse i form av eksempelvis en vinkelner.

Krav til skriftlig arbeidsavtale

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold, uansett arbeidsforholdets lengde. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven, som også oppstiller minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde. 

Vi anbefaler bruk av arbeidskontrakt for midlertidige ansettelser, hvor lengden bør angis nøyaktig. Ta gjerne kontakt med oss for utarbeidelse av en slik kontrakt. 

De fleste sommervikarer jobber kun en veldig kort periode. Et spørsmål som ofte oppstår, er når arbeidstaker skal motta selve arbeidskontrakten. Vår anbefaling er – uavhengig av arbeidsforholdets varighet – at arbeidsavtalen blir signert allerede før den ansatte tiltrer som sommervikar.

Aldersgrense og forbud mot risikofylt arbeid for arbeidstakere under 18 år

Arbeidsgivere som skal ansette arbeidstakere under 18 år, må være obs på at det gjelder særlige bestemmelser for denne arbeidstakergruppen. Hovedregelen er at barn som er under 15 år eller skolepliktige ikke skal utføre arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven. Fra dette utgangspunktet gjelder enkelte unntak, eksempelvis lett arbeid fra fylte 13 år samt kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid.  

Er arbeidstaker under 18 år, må arbeidsgiver utføre en risikovurdering for å sikre at det ikke utføres arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. 

Minimumslønn 

Flere tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået. Enkelte tariffavtaler har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år. Vi anbefaler derfor alle som skal ansette sommervikarer å undersøke om virksomheten er bundet av tariffavtaler, og hva disse eventuelt sier om minstelønn. Også i de tilfeller hvor virksomheten ikke er bundet av en tariffavtale, gjør vi oppmerksom på at det kan det være en allmenngjort tariffavtale innenfor arbeidstakerens «arbeidsområde». Allmenngjøring innebærer at alle ansatte som arbeider innen et fag eller virksomhet – som faller inn under virkeområdet til den allmenngjorte tariffavtalen – har krav på minimum de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av tariffavtalen.

Feriepenger skal utbetales separat 

Arbeidsmiljølovens regler om ferie og feriepenger gjelder også for kortvarige arbeidsforhold som ferievikarer. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.

Sykepenger 

Ferievikarer har rett til sykepenger, i det tilfelle vedkommende har vært ansatt i virksomheten i minst fire uker. Dette fremgår av folketrygdloven. Opptjeningstiden på fire uker gjelder hos den enkelte arbeidsgiver. Det er derfor uten betydning om man har jobbet i lengre tid hos en tidligere arbeidsgiver. Arbeidstakers rett til sykepenger gjelder uavhengig av stillingsprosent, slik at eksempelvis deltidsansatte som kun jobber én dag i uken har rett til sykepenger når de har arbeidet i virksomheten i minst fire uker. 

Arbeidstid 

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstid som ikke kan overstiges. Lovens kapittel 10 fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til  

  • ni timer i løpet av 24 timer 
  • 40 timer i løpet av 7 dager 

Arbeid utover de angitte rammer for alminnelig arbeidstid regnes som overtid i lovens forstand. Arbeidstaker har da krav på overtidsbetaling.  

Egne grenser for arbeidstid kan også fremgå av arbeidsavtalen og i eventuelle tariffavtaler. NHO sine tariffavtaler fastsetter eksempelvis vanligvis 37,5 timer som normal arbeidstid.  

Arbeidsgiver må være oppmerksom på at det gjelder særskilte arbeidstidsregler for barn og ungdom under 18 og 15 år.

Pause 

Arbeidstaker har ifølge arbeidsmiljøloven krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger 5,5 time. Dersom arbeidstiden er åtte timer eller mer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halvtime.  Normalt regnes ikke en slik pause som arbeidstid. Pausen skal likevel regnes som en del av arbeidstiden i de tilfeller: 

  • Arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen. 
  • Det ikke finnes «tilfredsstillende» pauserom. 

For arbeidstakere under 18 år gjelder det generelt strengere begrensninger med hensyn til pauser og fritid.

Nattarbeid 

Nattarbeid er kun tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig.  

For arbeidstakere under 18 år gjelder det egne begrensninger: 

  • Barn under 15 år eller barn som er skolepliktige skal ikke arbeide mellom klokken 20.00 og klokken 06.00. 
  • Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom klokken 23.00 og klokken 06.00. Arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 23.00 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. 

Sluttattest

Ved arbeidsforholdets opphør har arbeidstaker krav på sluttattest fra arbeidsgiver. Ifølge arbeidsmiljøloven skal en sluttattest minimum inneholde følgende opplysninger: 

  • Arbeidstakers navn 
  • Arbeidstakers fødselsdato 
  • Hva arbeidet har bestått i
  • Arbeidsforholdets varighet (start- og sluttdato)

Oppsummering 

Ferievikarer skal anses som ordinære ansatte med lovbestemt rett på en arbeidskontrakt som inkluderer alt fra arbeidstid til lønn. Ferievikarer er også underlagt bestemmelser om HMS og arbeidsmiljø, og har krav på både overtidsbetaling og feriepenger etter det til enhver tid gjeldende regelverket. Avslutningsvis skal det nevnes at selv ferievikarer har krav på ferie som andre ansatte, om enn dette får liten praktisk betydning ettersom ferievikarer ofte ikke rekker eller ønsker å avvikle ferie i løpet av det korte arbeidsforholdet.