For bemanningsforetakene er det særlig definisjonen av fast ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 som er viktig. Lovendringen medfører blant annet at det ikke lenger vil være lov med såkalt «fast ansettelse uten garantilønn», som svært mange bemanningsforetak opererer med.

HOVEDREGELEN OM FAST ANSETTELSE

Hovedregelen er som før at arbeidstaker skal ansettes fast. Det er kun når vilkårene for midlertidig ansettelse foreligger at hovedregelen kan fravikes. Disse vilkårene er ikke endret, og de fleste bemanningsforetakene vil som tidligere ha adgang til å ansette midlertidig i relativt stor utstrekning.

En viss andel av arbeidsstokken må likevel som hovedregel ansettes fast, jf. den såkalte grunnbemanningslæren som er utviklet av Høyesterett. En midlertidig ansatt som kan påvise at bedriften ikke oppfyller grunnbemanningslæren, kan gå rettens vei for å få fast stilling.

NÆRMERE OM DEFINISJONEN

Den nyinnførte definisjonen av fast ansettelse bestemmer at ansettelsen skal være «løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang».

For bemanningsforetakene er det særlig kravet om «forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang» som innebærer en praktisk utfordring. En arbeidsavtale om fast ansettelse må angi hvor mye arbeidstaker skal arbeide, ved for eksempel å oppgi en fast stillingsandel eller prosent, antall dager per uke eller antall timer på bestemte dager mv. Forarbeidene fastsetter at den ansatte fortsatt kan ha perioder med arbeidsfri, selv om vedkommende er fast ansatt. Det må imidlertid kunne leses ut fra arbeidskontrakten når arbeidstakeren skal jobbe og når vedkommende skal ha fri.


Kravet til reelt stillingsomfang innebærer at forventet behov for arbeidskraft samsvarer med oppgitt arbeidstid i kontrakten. En arbeidsavtale kan eksempelvis ikke angi et svært lavt arbeidsomfang dersom arbeidstaker jobber langt ut over dette. En deltidsansatt har også krav på ansettelse tilsvarende reell arbeidstid dersom arbeidstaker jevnlig har arbeidet ut over avtalt arbeidstid de 12 siste månedene, jf. arbeidsmiljøloven § 14 a.


Det vil kunne foreligge fast ansettelse selv om lønnsytelsen ikke er løpende. Det kan med andre ord avtales at lønnsutbetaling skal skje i forbindelse med hver arbeidsperiode, så lenge kravet til forutsigbarhet ellers er oppfylt. Det viktige er at arbeidstaker skal vite omfanget av arbeidet, når arbeidet skal utføres, og når en er fri til å påta seg andre oppdrag.

Det vil kunne foreligge fast ansettelse selv om lønnsytelsen ikke er løpende. Det kan med andre ord avtales at lønnsutbetaling skal skje i forbindelse med hver arbeidsperiode, så lenge kravet til forutsigbarhet ellers er oppfylt. Det viktige er at arbeidstaker skal vite omfanget av arbeidet, når arbeidet skal utføres, og når en er fri til å påta seg andre oppdrag.

Dersom du har spørsmål knyttet til lovendringen eller andre arbeidsrettslige spørsmål, kan du kontakte advokat Eli Sandanger