I sommer varslet regjeringen om innstramminger i innleieregelverket, som vi tidligere har skrevet om her. Reglene vil gjøre det vanskeligere med inn- og utleie av arbeidskraft, og det er endelig vedtatt at endringene trer i kraft den 1. april 2023. Endringene kan få vesentlige konsekvenser for bedrifter med stort behov for bemanningsfleksibilitet, herunder bygg- og anleggsbransjen. Flere bedrifter bør allerede nå stålsette seg for å tilpasse sin drift til de nye endringene.

Torsdag 12. januar 2023 klokken 08:30 skal advokat/partner Sigrun Sagedahl holde foredrag i regi av Næringsforeningen i Rosenkildehuset i Stavanger om temaet, da med fokus på bygg- og anleggsbransjen. Foredraget skal handle om lovendringene, hva disse i praksis vil bety og hvilke konsekvenser endringene vil kunne få for bransjen.  

Påmeldingsinformasjon finner du her:   

Kort oppsummert om endringene:

Formålet med endringene er å styrke retten til direkte ansettelser i hele og faste stillinger. Den mest omstridte endringen er at det ikke lenger vil være adgang til å leie inn arbeidskraft ved «midlertidig behov». Innleie ved midlertidig behov har vært det mest brukte grunnlaget for innleie. Innleie vil nå i praksis være begrenset til vikariater, med mindre virksomheten har egen avtale om innleie med fagforening med innstillingsrett eller faller inn under forskrift om innleie av helsepersonell og rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.

Lovendringene vil også omfatte følgende:

 • En tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie feilaktig klassifiseres som entreprise.
 • Rett til fast ansettelse etter tre år som innleid.
 • Fortrinnsrett til ekstravakter for deltidsansatte, fremfor å dekke ekstravakter med innleie.  
 • Utvidet myndighet for Arbeidstilsynet til å føre tilsyn med reglene, herunder å gi overtredelsesgebyr.
 • Lovfesting av godkjenningsordning for bemanningsforetak, slik at bemanningsforetak må søke Arbeidstilsynet for å drive utleie. Godkjenningsordningen vil innebære utvidede dokumentasjonskrav og strengere sanksjoner ved brudd.
 • Hel stilling lovfestes som hovedregelen i arbeidslivet, med den konsekvens at arbeidsgiver må drøfte bruk av deltidsansettelser med virksomhetens tillitsvalgte.  
 • Geografisk forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-området.
 • Egen forskriftshjemmel med adgang til å gi forskrift om unntak fra reglene for helsepersonell og rådgivere/konsulenter med spesialkompetanse.

Det er særlig virksomheter med store svingninger i bemanningsbehovet som vil bli berørt av endringene, eksempelvis bygg- og anleggsbransjen, som i stor grad arbeider på kontrakter. Videre ser vi at små og mellomstore bedrifter kan bli særlig berørt. Årsaken til dette er at disse i mindre grad er tilknyttet fagforening med innstillingsrett, hvilket vil være en forutsetning for å kunne inngå egen avtale om innleie. Frem til nå har det vært vanlig å møte arbeidstopper med innleid arbeidskraft. Fremover må flere arbeidsgivere tenke nytt.  

Hvilke alternativer vil arbeidsgivere ha fremover, for å kunne møte de uunngåelige svingningene i bedriftens bemanningsbehov? Dere kan i alle tilfeller være oppmerksom på følgende:

 • Det vil fremdeles være adgang til å leie inn arbeidskraft på grunnlag av aml § 14-9 bokstav b til e, eksempelvis vikarer.
 • Det vil fremdeles være tillatt med innleie fra produksjonsbedrifter ved midlertidige behov etter aml § 12-13. Produksjonsbedrifter er virksomheter som har overskudd av arbeidskraft, men som ikke har som formål å drive utleie, i motsetning til bemanningsforetak.
 • Loven åpner for at virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, kan inngå avtale med tillitsvalgte om innleie. 
 • Det vil fremdeles være adgang til å foreta direkte midlertidige ansettelser ved midlertidig behov hvor vilkårene for dette er oppfylt.
 • Arbeidstakere som faller inn under forskriften om innleie av helsepersonell og spesialister/konsulenter, vil kunne leies inn uavhengig av endringene i regelverket.   

Synes du at lovendringene er krevende? Ønsker du å vite mer om hvilke grep din virksomhet kan gjøre for å tilpasse seg det nye regelverket? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi holder jevnlig foredrag og kurs for Rogalands ulike næringslivsaktører, og holder gjerne også kurs for din virksomhet.