Arbeidsmiljølovens hovedregel er at oppsigelser skal overleveres til arbeidstaker personlig eller sendes rekommandert til arbeidstakers oppgitte adresse. Videre skal oppsigelsen anses for å ha funnet sted når den er kommet frem til arbeidstaker. Lagmannsretten tok tidligere i år stilling til om overlevering av en oppsigelse både per e-post og fysisk i postkassen, like før utløpet av prøvetiden, var formriktig (LB-2021-118220). Lagmannsretten uttalte at et oppsigelsesbrev normalt anses for å ha kommet frem når det er lagt i arbeidstakers postkasse, uavhengig av om det kan dokumenteres at arbeidstaker faktisk har hentet oppsigelsen. Videre la lagmannsretten til grunn at overlevering per e-post under visse omstendigheter kan tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav til formriktighet.   

I denne saken kom lagmannsretten til at oppsigelsen var kommet frem til arbeidstaker før utløpet av prøvetiden, med den konsekvens at saklighetsvurderingen av oppsigelsen måtte foretas etter arbeidsmiljølovens prøvetidsbestemmelse.  

Les også: Redusere bemanningen? Dette bør du tenke på

Sakens bakgrunn

En vaktmester ble oppsagt grunnet manglende arbeidsprestasjoner. To dager før prøvetiden utløp la arbeidsgiver oppsigelsesbrevet i arbeidstakers postkasse, og sendte også brevet per e-post samme dag. Arbeidstakeren ble videre varslet per SMS om oppsigelsen og om at selve brevet lå i postkassen. Arbeidstakeren leste SMS-en sent samme kveld, men leste ikke selve brevet før to dager senere. Prøvetiden var da utløpt.  

Arbeidstaker gikk til sak med påstand om at oppsigelsen var ugyldig, og hevdet blant annet at oppsigelsen hadde kommet frem først da han leste selve brevet.  

Lagmannsretten tok stilling til om oppsigelsen hadde kommet frem til arbeidstaker før eller etter utløpet av prøvetiden.  

Oppsigelsen må ha «kommet frem til arbeidstaker» 

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at oppsigelser fra arbeidsgiver som et absolutt krav skal meddeles skriftlig, og som et utgangspunkt overleveres personlig til arbeidstaker eller sendes ved rekommandert post. Oppsigelsen har funnet sted «når den er kommet frem til arbeidstaker», jf. aml. § 15-4, og dette kan få avgjørende betydning for blant annet beregningen av oppsigelsestiden. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen har kommet frem til arbeidstakeren.  

Med henvisning til forarbeidene fastslår lagmannsretten at bestemmelsen om personlig overlevering eller oversendelse rekommandert ikke er absolutt, slik at oppsigelse kan overleveres på andre måter. Lagmannsretten uttaler at bestemmelsen må ses i sammenheng med behovet for å sikre notoritet for at arbeidstakeren faktisk mottar oppsigelsen slik at arbeidstaker kan ivareta sine interesser i prosessen.  

Overlevering av oppsigelse per e-post: kan være tilstrekkelig  

Ifølge lagmannsretten er det flere betenkeligheter ved å gi en oppsigelse per e-post med mindre det er forhåndsavtalt at oppsigelse kan gis på slik måte. 

Likevel mente lagmannsretten at loven ikke er til hinder for at oppsigelse i enkelte tilfeller overleveres per e-post og uttalte: 

«Notoritet for at oppsigelsen er mottatt kan sikres ved lesebekreftelse eller kvittering for mottak. Mottar arbeidsgiver en slik bekreftelse på at arbeidstakeren har mottatt oppsigelsen, må arbeidstaker etter lagmannsrettens oppfatning anses å ha mottatt oppsigelsen i lovens forstand». 

I denne konkrete saken var det ikke avtalt at arbeidsgiver kunne sende oppsigelse per e-post, ei heller hadde arbeidsgiver mottatt leserbekreftelse. Oppsigelsen som var gitt per e-post hadde dermed ikke kommet frem før arbeidstakeren faktisk hadde gjort seg kjent med innholdet. SMS-en fra arbeidsgiver hadde heller ikke et innhold som oppfylte kravene til oppsigelse, men lagmannsretten påpekte at denne likevel gav arbeidstaker en oppfordring om å sjekke postkassen og innboksen.   

  

Overlevering av oppsigelsen i postkassen: normalt tilstrekkelig   

Når det gjaldt overlevering av oppsigelsesbrevet i arbeidstakers postkasse, vurderte lagmannsretten dette opp mot alminnelige avtalerettslige regler. På bakgrunn av vurderingen kom lagmannsretten til at en oppsigelse som er lagt i arbeidstakers postkasse som hovedregel har kommet frem på dette tidspunktet. Dette selv om arbeidstakeren ikke har gjort seg kjent med innholdet. Lagmannsretten påpekte at det kunne tenkes unntak fra dette, eksempelvis når oppsigelsen blir lagt i postkassen på kveldstid. 

Kort oppsummert åpner lagmannsretten for at 

  • Overlevering av oppsigelse ved e-post kan avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
  • Hvor dette ikke er avtalt, mener lagmannsretten at oppsigelse kan overleveres per e-post dersom arbeidsgiver mottar lesebekreftelse eller kvittering for mottak. 
  • Oppsigelsen har normalt kommet frem når den er lagt i arbeidstakers postkasse.   

Dommen fra lagmannsretten kan tolkes som et tegn på at rettsutviklingen stadig går i retning av at regelverket tilpasses et moderne og i økende grad digitalisert arbeidsliv. Det er imidlertid ikke domstolens oppgave å ta stilling til om man på et generelt grunnlag kan nøye seg med å sende en oppsigelse per e-post. En slik endring må i så tilfelle utføres av lovgiver. Inntil videre må derfor dommen kun tas til inntekt for at oppsigelser kan meddeles per e-post i spesielle tilfeller. Ettersom det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at oppsigelsen har kommet frem ved bruk av alternative meddelelsesmetoder, bør man som arbeidsgiver – hvis det er mulig – fortsette å følge fremgangsmåten som arbeidsmiljøloven legger opp til.