I 2012 ble et nyfødt barn ved fødsel påført en svært alvorlig personskade ved Haukeland sykehus. Hun vil være avhengig av hjelp og assistanse til alle dagliglivets oppgaver resten av livet. Kort tid etter fødselen flyttet hun med sine foreldre tilbake til USA, der far og mor bodde før de kom til Norge for å føde. Skadelidtes far er amerikansk statsborger og mor er norsk statsborger, mens skadelidte selv er både norsk og amerikansk statsborger.


Saken for Høyesterett dreier seg om hvorvidt skadelidte kan kreve at hennes personskadeerstatning skal fastsettes ut fra de utgifter til behandling og omsorgstjenester som vil påløpe ved å bo i USA, eller som staten hevder, at erstatningen må utmåles som om skadelidte uansett ville ha bodd i Norge.

Skal skadelidte kunne bo og leve livet som sterkt funksjonshemmet i USA vil det mest sannsynlig medføre kostnader på 60–70 millioner norske kroner, mens den totale norske erstatningen er på rundt 12 millioner kroner. Dette skyldes at man i USA ikke har gratis offentlig finansierte velferdsytelser som man er berettiget til, slik som vi har i Norge.

Vår oppfatning er at skadelidte har rett til å flytte og bo i USA sammen med sine foreldre, og få sitt tap dekket med utgangspunkt i dette. Det følger av vår alminnelige erstatningsrett, og styrkes etter vår oppfatning av flere menneskerettigheter.

Saken skal behandles av Høyesterett den 10. og 11. mai 2022, og det er advokatene Linda Egeland, som har sin første prøvesak i Høyesterett, og Carl Aasland Jerstad som skal føre saken på vegne av skadelidte.

Dom kan ventes å foreligge før sommerferien.