Endringer i hjemmekontorforskriften (FOR-2002-07-05.715)

Før Korona-pandemien var den såkalte hjemmekontorforskriften lite i bruk. Under pandemien har et stort antall arbeidstakere utført arbeid fra hjemmekontor og det ble klart at forskriften fra 2002 var moden for en revisjon. Den økte bruken av hjemmekontor har slik aktualisert et behov for å tilpasse regelverket til et mer moderne arbeidsliv.  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttaler i sin pressemelding at behovet for vern ikke er mindre for arbeid fra hjemmet enn for arbeid fra kontoret. Av den grunn er det vedtatt flere endringer som skal bedre arbeidsforholdene på hjemmekontoret.  

Særlig viktig å merke seg er at forskriftens særregler om arbeidstid oppheves. Etter nåværende regler er arbeidstakere som er omfattet av forskriften unntatt fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, herunder regler om alminnelig arbeidstid, overtid, søndag, nattarbeid og gjennomsnittsberegning. Fra 1. juli 2022 vil arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid gjelde fullt ut også på hjemmekontoret.  

Hensynet til arbeidstakernes helse, og utfordringer med å skille mellom arbeidstid og fritid, har vært avgjørende for beslutningen om å oppheve forskriftens særlige regler om arbeidstid. Ifølge departementet skal arbeidstidsbestemmelsene evalueres etter at man har skaffet seg mer innsikt i bruken av hjemmearbeid.

Utover dette gjelder endringene som følger:

  • En tydeliggjøring av når forskriften gjelder
  • Et unntak fra krav til skriftlig avtale om hjemmekontor der hjemmekontor skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. I slike tilfeller kan arbeidsgiver i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstaker jobber fra hjemmekontoret
  • Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.

 

 

Forskriften gjelder fortsatt bare arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Det er ikke tatt inn en regulering av andre typer fjernarbeid, som arbeid på hytta, på toget eller på tjenestereise.

Opphevelse av arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f

Den generelle adgangen til å inngå avtaler om midlertidige ansettelser etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f oppheves. Bestemmelsen gir etter dagens regler adgang til å ansette 15 % av arbeidsstokken i midlertidige stillinger i virksomheten i 12 måneder, uten at arbeidsgiver behøver å oppgi noen spesiell grunn. Formålet med å oppheve denne er å styrke arbeidstakernes rett til faste ansettelser og bidra til trygge arbeidsforhold for virksomhetens ansatte. Arbeidsgiver kan merke seg at endringen kun gjelder for avtaler som inngås etter at endringen trer i kraft. 

Det vil fremdeles være tillatt å inngå avtaler om midlertidige ansettelser, så lenge arbeidsgiver kan vise til et av alternativene som fremgår av aml § 14-9 (2) a) til e).