Har konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) betydning ved utmåling av erstatning for utgifter til omsorgstjenester ved personskade? Dette spørsmålet vurderes nærmere av advokat og partner Carl Aasland Jerstad i den nyeste utgaven av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Ved skade på person er utgangspunktet i skadeserstatningsloven § 3-1 første ledd at erstatningen skal «dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden». Ved alvorlige personskader vil det i mange tilfeller oppstå varig behov for omsorgstjenester. Spørsmålet er hvilket erstatningsnivå som skal legges til grunn ved utmålingen.

Hovedregelen er at erstatningen skal dekke nødvendige og rimelige utgifter som skadelidte vil kunne få som følge av skaden. Høyesterett har ved utmåling av erstatning for utgifter til omsorgstjenester lagt til grunn at de offentlige ytelsene hjemlet i helse- og sosiallovgivningen representerer utgangspunktet.

For å sikre skadelidte mer selvstendighet, uavhengighet og trivsel, kan det gis erstatning noe utover det offentlige tilbudet. Gjeldende rettspraksis legger til grunn en noe høyere behovsstandard, men standarden er ikke så høy at den gir skadelidte rett til å kunne leve et mest mulig fullverdig liv.

Det kan reises spørsmål ved om den behovsstandard som rettspraksis legger til grunn for erstatningsnivået, kan være i strid med menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Både innføringen av menneskerettighetsbestemmelsene i Grunnlovens kapittel E i 2014, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 inneholder flere bestemmelser som skal ivareta interessene til funksjonshemmede.

Vår vurdering er at konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) oppstiller en høyere behovsstandard enn den Høyesterett har lagt til grunn.

Artikkelen kan leses i sin helhet på juridika.no her og på idunn.no her.

Ønsker du bistand i forbindelse med et krav om erstatning? Vi har spisskompetanse innen erstatningsrett, og hjelper deg gjerne. Klikk deg inn på fanen «kompetanse» og velg «erstatningsrett», slik at du kommer frem til de relevante personene.