Den 1. juli 2024 kommer det nye regler for arbeidsavtale i arbeidsmiljøloven. De nye reglene medfører at arbeidsavtalene fremover vil bli langt mer omfattende.

Endringene gjør at arbeidsgiver må ta nødvendige grep for å sikre at virksomhetens arbeidsavtaler samsvarer med de nye kravene. Hensikten med de nye reglene er å sikre tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

En av de større endringene er at arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om rett til betalt fravær fra arbeidsgiver. Regelendringene omfatter også kortere frister og begrensninger i prøvetidsbestemmelsene, i tillegg til nye bestemmelser for midlertidig ansettelse og deltidsansettelse.

Er din bedrift blant de mange som benytter en mal når arbeidsavtalen skal skrives, må dere nå sikre at malen er oppdatert.

Hvilke arbeidsavtaler berøres av endringene?

Alle arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024, må oppfylle de nye innholdskravene. For eksisterende arbeidsforhold må arbeidsavtalen kun suppleres i tråd med endringene dersom arbeidstaker krever det. Etter regelendringenes ikrafttredelse skal arbeidsavtalen suppleres så snart som mulig og senest innen to måneder etter mottatt krav om oppdatering. Vi anbefaler derfor at alle arbeidsgivere oppdaterer sine standardarbeidsavtaler, og at nye arbeidsavtaler følger de reviderte reglene som gjelder fra 1. juli.

Arbeidsavtalen skal foreligge snarest mulig og senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte.

Flere opplysninger må inn i arbeidsavtalen

Lovendringene i arbeidsmiljøloven gjennomfører EUs arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

I henhold til loven skal arbeidsavtalen gi klare opplysninger om flere aspekter, inkludert:

 • For arbeidstakere som ikke har fast arbeidssted, skal det nå fremkomme at arbeidstaker arbeider fra forskjellige steder eller fritt skal kunne bestemme eget arbeidssted.
 • Opplysninger om feriepenger og fastsettelse av ferietidspunkt.
 • Eventuell rett til betalt fravær annet enn ferie, herunder permisjon og sykefravær.
 • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet.
 • Ulike lønnselementer skal oppgis særskilt, inkludert eventuell bonus.
 • Om den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, eller dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen opplyse om dette og fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 • Eventuell rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr.
 • Ytelser til sosial trygghet fra arbeidsgiver, inkludert navn på benyttede institusjoner.
 • Nye regler for arbeidsavtalens innhold for ansatte som sendes utenlands.
 • Innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak.
 • Regler for vaktendringer, samt arbeid utover avtalt arbeidstid og betaling for slikt arbeid.

Ny regel om presumsjon og bevisbyrde

Det innføres også nye regler for fast ansettelse og stillingsomfang ved deltidsansettelser. Dersom arbeidsgiver i arbeidsavtalen ikke informerer om at arbeidsforholdet er av midlertidig karakter, skal det legges til grunn at arbeidstaker har fast ansettelse. Det samme gjelder stillingens omfang. I de tilfeller arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang i arbeidsavtalen, er det arbeidstakerens påståtte stillingsprosent som legges til grunn. Dette gjelder med mindre arbeidsgiver sannsynliggjør annet.

Det er også vedtatt en ny bestemmelse om at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt eller deltidsansatt i over seks måneder og har fullført prøvetiden, kan be om en ansettelsesform med mer forutsigbare vilkår. Arbeidsgiver skal gi skriftlig og begrunnet svar innen én måned etter forespørsel.

Endringer i prøvetidsbestemmelser

Det er vedtatt mindre endringer om prøvetid. Prøvetidsperioden ved midlertidige ansettelser kan etter 1. juli 2024 ikke overstige halvparten av arbeidsforholdets varighet. Den nye regelen vil være relevant for midlertidige ansettelser som har en varighet på 12 måneder eller kortere.

Som hovedregel kan prøvetid fremdeles avtales for maksimalt seks måneder ved ansettelse.

Videre er det innført en ny regel som presiserer at det ikke kan avtales ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet. Ny prøvetid kan likevel avtales for fast ansatte dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid ikke samlet overstiger seks måneder.

Oppsummert, hva betyr dette for arbeidsgivere?

Vi anbefaler at arbeidsgivere nå oppdaterer sine maler og standardarbeidsavtaler slik at disse er i henhold til det nye regelverket. Det vil selvsagt være en fordel om en gjør slike endringer i god tid før fristen 1. juli 2024. Arbeidsgiver må også supplere eksisterende arbeidsavtaler innen to måneder i de tilfeller hvor ansatte ber om dette.

Det blir viktig å sikre den nødvendige fleksibilitet hvis det skulle oppstå et behov for endringer. Vi anbefaler derfor klare endringsforbehold og presisering av hvilke reguleringer i arbeidsavtalen som kun er til arbeidstakers informasjon. 

Usikker på hva de nye lovendringene vil bety for virksomheten din? Eller har du andre spørsmål relatert til bemanning og ansatte?

Vi hjelper deg gjerne!

Havers team på arbeidsliv består av erfarne, dyktige og serviceinnstilte advokater som gir strategisk og praktisk rådgivning innen alle deler av den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Har du spørsmål, eller ønsker du bistand?

Ta kontakt med leder for arbeidsrettsgruppen i Haver: Eli Sandanger