Sommeren er her, og da også spørsmål fra både arbeidsgivere og arbeidstakere om ferieavvikling og feriepenger. Her får du svarene på de vanligste spørsmålene.

Lovfestet vs. avtalefestet ferie

Det er viktig å skille mellom lovbestemt og avtalefestet ferie.

Lovfestet ferie: Ferieloven gir arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert ferieår. Lørdag regnes som virkedag, slik at arbeidstaker har krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår.

Ferieloven er som arbeidsmiljøloven en vernelov og derfor ufravikelig. Dette betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale dårligere rettigheter enn det loven fastsetter.

Avtalefestet ferie: Dette er ferie utover det som er fastsatt i ferieloven. Avtalefestet ferie reguleres av tariffavtaler eller virksomhetens egne bestemmelser. Flere arbeidstakere har etter arbeidsavtalen rett til en femte ferieuke. Denne ekstra ferien kan, i motsetning til lovfestet ferie, avtales utbetalt i stedet for å tas ut.


Ekstra ferie for ansatte over 60 år: Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til en ekstra uke ferie. Denne uken kommer i tillegg til de 25 virkedagene som er lovfestet. Arbeidsgiver må sikre at disse ansatte får minst 25 virkedager ferie pluss 6 virkedager ekstraferie.


Rett og plikt til å ta ferie

Ferielovens formål er å verne om arbeidstakers rett til å ha helt fri fra arbeidet. Feriepengene skal dekke lønnsbortfallet under ferien, slik at arbeidstaker skal ha økonomisk mulighet til å ha fri.

Hovedregelen er at ansatte har rett og plikt til å avvikle full ferie hvert ferieår, og arbeidsgiver skal tilrettelegge for dette.

Nyansatte har som hovedregel også rett til full ferie. Unntaket er de som begynner å jobbe etter hovedferieperioden (30. september).

Kan arbeidstaker nekte å ta ut ferie? Ja, hvis feriepengene ikke dekker bortfallet av lønn under feriefraværet. Det kan f.eks. gjelde for ansatte som har skiftet jobb eller nylig har begynt å jobbe etter studier.

Mulige fremtidige endringer: Etter kritikk fra ESA og norske arbeidstakerorganisasjoner vurderer regjeringen endringer i ferieloven som kan gi alle arbeidstakere rett til minst fire ukers betalt ferie i første arbeidsår. Denne endringen gjelder ikke for 2024, da den foreløpig er under utredning.

Ferie under sykdom eller permisjon

Arbeidstakere er ikke forpliktet til å avvikle ferie når de er i foreldrepermisjon eller er 100 % sykmeldt. Det er likevel ingenting i veien for at den ansatte kan avvikle ferie i sykeperioden, noe som også foretrekkes av flere. Dette kan være en fordel for både arbeidsgiver og arbeidstaker ettersom maksdato for sykepenger forskyves tilsvarende ferien.   

Dette gjelder ikke ved delvis sykmelding – da skal ferien avvikles som normalt.

Tidspunkt for avvikling av ferie

Det er arbeidsgiver som i kraft av sin styringsrett bestemmer når ferien skal avvikles. Ferieloven gir imidlertid arbeidstaker visse rettigheter:

  • Hovedferieperiode: Fra 1. juni til 30. september kan arbeidstakere kreve 18 virkedager (3 uker) sammenhengende ferie. Restferien på 7 virkedager kan den ansatte kreve å få avviklet sammenhengende i ferieåret.
  • Nyansatte: Ansatte med oppstart etter 15. august har ikke krav på ferie i hovedferieperioden. Disse har likevel rett til å avvikle full ferie innen 31. desember (ved oppstart senest 30. september). Feriedager avviklet hos tidligere arbeidsgiver, trekkes fra feriedagene hos ny arbeidsgiver.
  • Informasjon om ferietidspunkt: Arbeidstaker har som hovedregel krav på informasjon om ferietidspunkt tidligst mulig, og senest to måneder før ferien starter.

Senior-uken: Ansatte over 60 år bestemmer selv når de skal avvikle sin ekstraferie, men disse må likevel varsle arbeidsgiver senest to uker før. Det kan avtales andre ordninger gjennom tariffavtaler eller andre avtaler mellom partene.

Endring av fastsatt ferie

Arbeidsgiver har en begrenset mulighet til å endre fastsatt ferietidspunkt uten den ansattes samtykke. Arbeidsgiver kan kun gjøre det i tilfeller hvor uforutsette hendelser medfører vesentlige driftsproblemer, og det er umulig å skaffe en vikar. Arbeidsgiver må da diskutere endringen med den ansatte.

Feriedager til gode

Hovedregelen er at feriedagene skal avvikles som ferie innen årets slutt. Arbeidsgiver må derfor i god tid før årets slutt legge en plan for å sikre avvikling av feriedager som arbeidstaker har til gode.  

Unntaksvis kan ferie likevel overføres til neste år:

Skriftlig avtale om overføring: Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå en skriftlig avtale om å overføre inntil 12 virkedager ferie til påfølgende ferieår.

Automatisk overføring: All ferie som ikke er avviklet innen utgangen av ferieåret, skal overføres til neste år. Dette gjelder også dersom det ikke er inngått en skriftlig avtale.

Utsatt ferie grunnet sykdom eller foreldrepermisjon: Hvis arbeidstaker er 100 % sykmeldt eller i foreldrepermisjon og derfor ikke har avvikle ferie, skal denne ferien overføres til neste år.

Ingen sletting eller utbetaling: Lovfestede feriedager kan ikke slettes eller utbetales som lønn.

Realistisk avvikling: Det er viktig at arbeidsgiver påser at overført ferie avvikles i løpet av påfølgende ferieår. På denne måten vil arbeidsgiver unngå at feriesaldoen til den enkelte arbeidstaker blir så stor at det blir vanskelig å avvikle all ferie på et senere tidspunkt.

Utbetaling av feriepenger

Feriepengene beregnes av arbeidsvederlag utbetalt i opptjeningsåret, det vil si året før feriepengene utbetales.

Dette omfatter fastlønn, timelønn, overtid, bonus (med unntak av ikke-prestasjonsbasert bonus), og provisjon.

Feriepenger skal utbetales senest en uke før ferieavvikling. I praksis utbetales feriepengene samlet i juni.

Ved lovfestet ferie skal det etter ferieloven beregnes 10,2 % feriepenger av arbeidstakers feriepengegrunnlag. Feriepengesatsen er 12 % ved avtalefestet ferie. I begge tilfeller skal ansatte over 60 år få et tillegg i satsen på 2,3 % for opptjening til «senior-uken».

Feriepenger ved avslutning av arbeidsforhold

Ferie er fritid og kan ikke utbetales som lønn. Lønn som allerede er trukket i forbindelse med utbetaling av feriepenger i juni, kan man likevel kreve å få utbetalt. Det vil si at ved avslutning av et arbeidsforhold kan den ansatte få utbetalt lønn for ikke-avviklede feriedager som man allerede er trukket for tidligere i året.


Usikker på hvilke regler som gjelder for virksomheten din? Eller har du andre spørsmål relatert til ferie, bemanning eller ansatte?

Vi hjelper deg gjerne!

Havers team på arbeidsliv består av erfarne, dyktige og serviceinnstilte advokater som gir strategisk og praktisk rådgivning innen alle deler av den individuelle og kollektive arbeidsretten.

Har du spørsmål, eller ønsker du bistand?

Ta kontakt med leder for arbeidsrettsgruppen i Haver: Eli Sandanger