«Kruse-Smith-modellen» går i korte trekk ut på at den ansatte erverver aksjer i arbeidsgiverselskapet eller i selskap i samme konsern. Ervervet kan for eksempel skje ved kjøp av selskapets egne aksjer eller kjøp av aksjer fra en annen aksjonær. Aksjene gir både stemmerett og rett til utbytte. Typisk er det videre et vilkår om ansettelse for å kunne erverve og eie aksjer i selskapet, og det er restriksjoner knyttet til salg av aksjen. 

Det som særpreger modellen, er at på ervervstidspunktet betaler den ansatte et kontantbeløp som er vesentlig lavere enn markedsverdi. Differansen mellom det som betales kontant ved ervervet og markedsverdien skal først gjøres opp ved senere realisasjon og/eller ved utbytte fra selskapet, denne differansen omtales som restvederlaget.  Høyesterett anså i sin tid rabatten – eller restvederlaget – som ligger i denne modellen som skattefri, og det var det Skattedirektoratet utfordret i sin opprinnelige uttalelse av 1. januar i år.

I sin retrett av 28. mars, lander Skattedirektoratet på at modellen kan gi skattefrie aksjer, gitt at restverdien er riktig beregnet opp mot markedsverdi, og at restverdien kan anses som et reelt lån/en reell kreditt for skatteformål.  Den kreditt som ytes den ansatte må renteberegnes med normrenten – ellers vil rentefordelen skattlegges som lønn.

Skattedirektoratet legger nå til grunn at Kruse-Smith modellen står seg også der den ansatte erverver aksjer gjennom et eget holdingselskap – og at fritaksmetoden her vil gjelde ved både salg og utbytteutdelinger på de «rimelige» aksjene.

Du kan lese hele uttalelsen fra Skattedirektoratet her: Skattemessig vurdering av aksjeincentivmodell – Skatteetaten – eller du kan kontakte advokat Finn Eide på mail f.eide@haver.no om du vil vite mer om mulighetene for din bedrift.

PS!  Den 1. januar 2022 ga Skattedirektoratet også en annen prinsipputtalelse.  Den omhandlet en annen incentivmodell, nemlig den såkalte «naken inn, naken ut» modellen.  Her har de enda ikke endret standpunkt, selv om også denne uttalelsen har møtt motbør.  Vi vil holde deg underrettet om utviklingen også på denne modellen.