Sigrun og Eli, sammen med resten av avdelingen på 4 advokater / advokatfullmektiger, vil utgjøre en betydelig ressurs for regionens næringsliv og offentlig forvaltning innen fagområdet arbeidsrett.

Sigrun kommer fra Projure Advokatfirma, hvor hun har vært partner siden 2000 – og ledet faggruppen for arbeidsrett.  Hun har særlig erfaring med rådgivning overfor energibransjen, maritime virksomheter og bygg- og anleggsbransjen.  Med mer enn 30 års erfaring som advokat i vår region, kjenner hun bransjenes utfordringer og muligheter, herunder har hun inngående kjennskap til rammevilkårene disse bransjene lever under.

I Haver Advokatfirma vil Sigrun fortsette sitt virke både overfor sine eksisterende kunder og overfor Havers betydelige klientmasse.  Hun påtar seg rådgivningsoppdrag, forhandlinger og tvisteoppdrag innen arbeidsrett for både det offentlige, offentlig eide virksomheter og private bedrifter.

Eli har bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning. Hun kom til Haver i januar 2019 og har ledet firmaets avdeling for arbeidsrett siden 2020. Gjennom sitt arbeid i olje- og gassbransjen har hun spesialisert seg innenfor både den individuelle og kollektive arbeidsretten.  Før Eli kom til Haver, arbeidet hun over ti år i juridisk avdeling for arbeidsrett i Equinor. Hun har også erfaring fra oljeserviceindustrien gjennom sitt opphold i NOROG (nå Offshore Norge), samt fra bygg- og anleggsbransjen.

Fagfeltet arbeidsrett er langt mer enn trivielle ansettelser og vanskelige oppsigelser.  Arbeidsrett omfatter blant annet oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet – særlig ved arbeidsulykker, men også knyttet til internkontroll og oppfølging av regler om innleie / bemanning. Videre omfattes varslingssaker, tariffspørsmål, arbeidstidsordninger, bemanningsplanlegging, bemanningskontrakter knyttet til entreprisekontrakter, incentivordninger for ansatte, GDPR, allmengjøring og likebehandling.  Endelig har arbeidsgivere ofte behov for arbeidsrettslig bistand knyttet til advarsel, oppsigelse, permittering, suspensjon og avskjed – eller i forbindelse med at en virksomhet gjør strukturelle endringer som virksomhetsoverdragelse, omorganisering eller nedbemanning.

Nyhetsbildet viser gjerne arbeidsrett som har endt opp i en bitter tvist for domstolene. En god arbeidsrettsadvokat vil bistå virksomheten med å være proaktiv og løsningsorientert.  Tvister for domstolene koster både virksomheten, den ansatte og samfunnet betydelig beløp, frustrasjon og smerte.  Som en siste utvei må domstolene løse en konflikt – og om det er nødvendig, kan Sigrun bistå hele veien i en slik prosess, hun har hatt møterett for Høyesterett siden 1996.

Haver Advokatfirma – med rundt 30 advokater og advokatfullmektiger – har en ambisjon om å være ledende i regionen på de rettsområder vi arbeider innen.  Vi jobber på tvers av fag- og bransjegrupper for å få helhetlige løsninger til kundens beste.  Når det gjelder arbeidsrett er det særlig faggruppene for personskadeerstatning, selskapsrett og skatterett som står arbeidsretten nær.  Her kan vi levere komplette tjenester på et meget høyt faglig nivå, med ressurser som sitter på våre kontorer i Stavanger og på Bryne.  For våre kunder vil dette være en betydelig fordel, både bredden i kompetansen og nærheten til ekspertisen.

Sigrun.sagedahl@haver.no

+47 951 49 888

e.sandanger@haver.no

+47 414 71 898

 

For mer informasjon om våre tjenester og kompetanse, ta gjerne kontakt, eller se våre nettsider eventuelt følg oss på sosiale medier:

LinkedIn
Instagram
Facebook