Haver Advokatfirma AS er et norsk advokatfirma som er heleid av selskapets partnere. Selskapet har kontorsteder i Stavanger, Bryne og Haugesund. Haver leverer advokattjenester innen alle forretningsjuridiske fagområder, og klientene våre er i hovedsak virksomheter i næringslivet, offentlige etater, privatpersoner og kommuner.

Aksjeselskapet ledes av et styre som er valgt av generalforsamlingen. Deltakerne og styret har det øverste ansvaret for at arbeidet knyttet til å redusere risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomføres.  

Styret foretar i den forbindelse årlige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven.  

Haver har alltid vært opptatt av at firmaets medarbeidere skal føle seg verdsatt og ivaretatt. Firmaet tilstreber likestilling mellom kjønnene på alle nivå i virksomheten, og jobber særlig med å få en større kvinneandel i partnerskapet.

Det jobbes også aktivt med arbeidsmiljøet i virksomheten, et arbeid som er administrert og ledet av en egen HR-ansvarlig. Gjennom faste tiltaksordninger for karriereutvikling internt forvalter Haver de ansattes evner, egenskaper, erfaring og ferdigheter på en støttende og forutsigbar måte for den enkelte. Samhold, trygghet, faglig utvikling og stolthet er viktige verdier for de ansattes vekst og trivsel. Det gjennomføres jevnlig medarbeidersamtaler med samtlige ansatte. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som diskriminerende. Skulle noe slikt forekomme, har firmaet interne rutiner for å håndtere situasjonen og ivareta involverte.

Haver Advokatfirma følger norsk lovgivning for helse miljø, og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering. Haver har et bevisst og ansvarlig forhold til hvordan virksomheten påvirker miljø og klima, og firmaet vektlegger miljøhensyn i alle beslutninger knyttet til den daglige driften. Som eksempel kan nevnes at lokasjonen for kontorvirksomhetene til firmaet bevisst er plassert så nært som mulig knutepunkter for offentlig transport, slik at ansatte stimuleres til å foreta grønne arbeidsreiser. Haver er i gang med å gjennomføre nødvendige kurs og tiltak for å sertifisere firmaet som Miljøfyrtårn.

I selskapets strategi er også FNs bærekraftmål inkorporert, hvor selskapet særlig har fokus på likestilling, bærekraftige byer og lokalsamfunn, fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, samt samarbeid for å nå disse målene. 

Haver er opptatt av å ta samfunnsansvar og å være en lokal støttespiller. Firmaet har derfor forpliktet seg til å jevnlig påta seg pro bono-saker for ideelle organisasjoner eller sosiale entreprenører, der firmaets kompetanse kan ha nytte. I tillegg har Haver besluttet å forplikte seg til å hvert år bruke en andel av overskuddet på å støtte lokale lag, foreninger, sosiale entreprenører og veldedige organisasjoner. I 2022 har Haver støttet en rekke lokale idrettslag med midler og utført pro bono-arbeid for flere veldedige organisasjoner, herunder Kreftomsorg Rogaland. 

Haver Advokatfirma gjennomfører videre et systematisk arbeid knyttet til håndheving av hvitvaskingsregelverket herunder med risikovurdering av alle klienter, gjennomføring av risikobaserte kundetiltak og med oppfølging og kundesjekk av klienter og transaksjoner hvor det er nødvendig. Firmaet har egne ansvarlige for dette arbeidet, og alle ansatte oppdateres rutinemessig i arbeidet. Arbeidet har i 2022 ikke avdekket negative forhold.  

Firmaet leier kontorlokaler i Stavanger, på Bryne og i Haugesund. Leieforholdene følger gjeldende meglerstandard og er inngått med store og anerkjente eiendomsaktører. Tjenester for renhold og plantestell mv. overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

I den grad det foreligger risiko for negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det knytte seg til innkjøp og anskaffelser firmaet foretar seg. Det gjelder for eksempel ved innkjøp av profilmaterialer, IKT-utstyr, elektronikk, møblement og kontorrekvisita. Firmaet bruker store, anerkjente leverandører av slike varer og tjenester, og anser risikoen for å være liten. Samtidig er Haver bevisst på å ha et ansvarlig og forsvarlig innkjøp og forbruk, med fokus på å bruke produktene ut hele sin levetid, samt reparere og gjenbruke dem så langt det lar seg gjøre. Haver følger leverandørene tett og stiller krav til miljøvennlig, bærekraftig og rettferdig handel og produksjon, derunder anstendige lønns- og arbeidsvilkår i alle produksjonslinjene.

Skulle det oppstå en situasjon der en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil Haver følge det nøye opp ved å forsøke å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og utbedre situasjonen, og ev. avslutte samarbeidet med leverandøren dersom forholdene ikke tilfredsstiller firmaets krav. Alle som på et vis er involvert i å levere tjenester eller varer til vår virksomhet, skal ha trygge arbeidsforhold og lønn til å leve av.

Oppsummert er det per nå ikke avdekket informasjon om negative konsekvenser eller vesentlig risiko for ansatte eller andre berørt av selskapets virksomhet som det er nødvendig å avhjelpe med bestemte tiltak. I den grad slike forhold skulle avdekkes, har firmaet rutiner for at det blir fulgt opp av styret. 

Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med Ina Selmer-Anderssen.