This is my archive

Advokathjelp i personskadesaker

En personskade er det det høres ut som: en skade som har blitt påført en person. Det er altså fysiske eller psykiske skader som er påført et menneske i forbindelse med en ulykke eller en annen lignende hendelse. Alt fra mindre fysiske eller psykiske skader til invaliditet og død omfattes… Read More

«Amerikasaken» avgjort av Høyesteretts ankeutvalg – erstatningen utgjør 85 millioner kroner

Amerika-saken er endelig avgjort, og erstatningen utgjør 85 millioner kroner. Dette er en grensesprengende, svært prinsipiell og viktig dom, og en erstatning som mangler sidestykke i norsk rettspraksis. Den 19. april kom beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg om at den mye omtalte erstatningssaken til Nora Davis er avsluttet. Anken tillates ikke… Read More

Avkortning av erstatning når skader skjer under alkoholpåvirkning

Forsikringsselskapenes avkortningspraksis når skader skjer under alkoholpåvirkning er ikke alltid i samsvar med gjeldende rett. Det er flere eksempler på at erstatningen enten er blitt avkortet uten at vilkårene er oppfylt, eller at det er avkortet med en for høy prosentsats. Det gjelder derfor å være klar over hvilke rettigheter man har som skadelidt, etterlatt og forsikringstaker. Read More

Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ved erstatning for utgifter til omsorgstjenester

Har konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) betydning ved utmåling av erstatning for utgifter til omsorgstjenester ved personskade? Dette spørsmålet vurderes nærmere av advokat og partner Carl Aasland Jerstad i den nyeste utgaven av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Ved skade på person er utgangspunktet i… Read More

Amerika-saken – Erstatning til skadelidte som bor i utlandet

Høyesterett har i HR-2022-1132-A enstemmig avgjort at barnet som ble skadet under fødsel i Norge, men som etter noen måneder flyttet til USA sammen med sin amerikanske far og norske mor, har krav på erstatning for pleie- og omsorgsutgifter basert på utgiftsnivået i USA. Read More

Full seier i Amerika-saken

Høyesterett har i HR-2022-1132-A enstemmig avgjort at barnet som ble skadet under fødsel i Norge, men som etter noen måneder flyttet til USA sammen med sin norske mor og amerikanske far, har krav på erstatning for pleie- og omsorgsutgifter basert på utgiftsnivået i USA. Dette vil føre til en betydelig… Read More

Haver Advokatfirma AS prosederer Amerikasaken for Høyesterett

I 2012 ble et nyfødt barn ved fødsel påført en svært alvorlig personskade ved Haukeland sykehus. Hun vil være avhengig av hjelp og assistanse til alle dagliglivets oppgaver resten av livet. Kort tid etter fødselen flyttet hun med sine foreldre tilbake til USA, der far og mor bodde før de… Read More

Publisering av vitenskapelig artikkel

I den nyeste utgaven av Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett har advokatfullmektig Estrid Nærland fått publisert en spennende og dagsaktuell artikkel om retten til erstatning for utgifter til behandling som ikke tilbys av det offentlige helsevesenet. Read More