This is my archive

Kravet til kontrollerbar regning i bustadoppføringslova

Nye avklaringer fra Høyesterett i HR-2022-1980-A De fleste boligprodusenter er kjent med at forbrukeren iht. bustadoppføringslova § 48 kan kreve kontrollerbar regning fra entreprenøren. Men hva kreves for at regningen er tilstrekkelig kontrollerbar? Og hva er konsekvensene av at kontrollerbar regning ikke foreligger? Dette har Høyesterett nå tatt stilling til… Read More

Straffedømt nabo? Høy terskel for opplysningsplikt ved salg av eiendom – HR-2022-1322

Høyesterett har den 30. juni avgjort at selgeren – som solgte huset sitt til en barnefamilie i 2019 – ikke hadde opplysningsplikt om at nærmeste nabo for bare noen måneder siden var blitt dømt for alvorlige seksuallovbrudd mot barn. Read More

Nytt i avhendingsloven

Ved årsskiftet har det skjedd en rekke viktige lovendringer i avhendingsloven som er av betydning både for kjøper og selger av bolig. Samtidig med lovendringen har det blitt innført en ny forskrift som oppstiller minstekrav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Read More

Avgjørelse av viktig kompetansespørsmål

Den 7. mai 2020 tok Høyesterett stilling til spørsmålet om hvilken kompetanse jordskiftelagdommere har til å overprøve skjønn avgjort av tingretten. Read More