This is my archive

Arbeidsgivers adgang til å begrense ansattes bruk av sosiale medier

Fremveksten av sosiale medier har gjort det enklere og raskere for den enkelte å ytre sine meninger. Bruk av digitale plattformer representerer i dag en viktig kommunikasjonskanal for både bedrifter og privatpersoner. På samme tid kan ansattes bruk av slike medier gi arbeidsgiver utfordringer. Enkelte ytringer kan påvirke arbeidsmiljøet negativt… Read More

Skal du benytte ferievikar i sommer? Husk arbeidskontrakt, arbeidstid og feriepenger!

Med sommeren rett rundt hjørnet, er det flere arbeidsgivere som har behov for ferievikarer. Ordinær drift gjennom sommermånedene kan være krevende med hensyn til bemanning, en utfordring de fleste arbeidsgivere løser ved hjelp av såkalte ferievikarer. Dette betyr at det er mange – særlig unge – som nå skal ha sommerjobb. Read More

Hvordan skal arbeidsgiver overlevere en oppsigelse til arbeidstaker?

I de senere år har vi opplevd en markant økning i bruken av digitale løsninger i arbeidslivet. Særlig har e-post for lengst blitt en selvfølge i arbeidshverdagen. Koronapandemien har utvilsomt fremskyndet den digitale utviklingen ytterligere både i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt. Flere arbeidstakergrupper er nå i begrenset grad fysisk tilgjengelige på arbeidsplassen og forholder seg til sin arbeidsgiver gjennom digital kommunikasjon. I lys av arbeidslivets digitalisering er det stadig en aktuell problemstilling hvorvidt arbeidsgiver kan overlevere viktige dokumenter per e-post. Read More

Nyhetsmelding: Endring i reglene om hjemmekontor og midlertidige ansettelser

Regjeringen har vedtatt endringer i “Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem” (hjemmekontorforskriften), og endring i reglene om midlertidige ansettelser. Endringene trer i kraft 1. juli 2022. Read More

Ny dom i Høyesterett: Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt (HR-2022-390-A)

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne er et viktig virkemiddel for å fremme inkludering og hindre ekskludering fra arbeidslivet. Tilretteleggingsplikten er imidlertid ikke ubegrenset. På et tidspunkt kan det være aktuelt å gå til oppsigelse av arbeidstaker på grunn av sykdom og sykefravær. Skulle det i et slikt tilfelle oppstå tvist, vil det ved saklighetsvurderingen av oppsigelsen være et sentralt spørsmål om tilretteleggingsplikten er oppfylt. Read More

Haver bistod Velde Asfalt med oppkjøp av asfaltvirksomhet

Velde Asfalt AS har inngått avtale om kjøp av Skanska Industrial Solutions AS sine asfaltfabrikker i Oslo og Halden, samt alt av utstyr tilknyttet den mobile utleggingsvirksomheten. Read More

Rettsavklaringer og lovendringer i arbeidsretten

2021 var et år hvor norsk arbeidsliv fremdeles var preget av pandemi og smittevernstiltak, hvor endringstakt og den teknologiske utviklingen akselererte. I møte med nytt år er det likevel viktig å huske på at fjoråret inneholdt annet enn pandemi. Blant annet kom viktige rettsavklaringer og lovendringer på arbeidsrettens område. Trolig vil vi se flere endringer i løpet av året. Advokat Eli Sandanger og advokatfullmektig Eli Kristine Bernhardt gir deg oversikt over de mest sentrale punktene som arbeidsgiver bør kjenne til. Read More

Nytt år med hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

Høsten 2021 ble igjen preget av økt smittespredning, og den 1. desember ble det første tilfellet av den nye omikronvarianten oppdaget i Norge. Situasjonen har ført til at Regjeringen har innført en rekke nye tiltak for å begrense smittespredningen, blant disse bruken av hjemmekontor. Read More

English news story

News story test Read More

Kan arbeidsgiver kartlegge hvilke arbeidstakere som er vaksinert?

Den 25. September 2021 klokken 16.00 var gjenåpningen av landet et faktum. Endelig skulle det norske samfunnet og ikke minst arbeidslivet over til en normal hverdag etter 561 dager med nedstengninger og restriksjoner. Selv om hverdagen, og arbeidslivet nå normaliseres for de fleste, har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet understreket at pandemien ikke er over. Folk vil fremdeles bli syke og de norske myndigheter anbefaler derfor at alle vaksinerer seg. Read More